Powiat Milicki

ORGANIZACJA GOSZCZĄCA WOLONTARIUSZY EVS - PARTNER FUNDACJI MOBILNI POLACY

Powiat Milicki jako jednostka lokalnego samorządu jest blisko społeczności lokalnej. Dlatego intensywnie współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, wiedząc, jak taka współpraca się wszystkim w dłuższej perspektywie opłaca.

 

Z fundacją Mobilni Polacy współpracujemy od początku jej istnienia. W projektach unijnych związanych z programem Erasmus+ bierzemy, poprzez nasze instytucje, udział nieprzerwanie od 2011 roku. Jako powiat sprawujemy pieczę nad szkołami średnimi i rozmieszczonymi wokół nich obiektami sportowymi oraz  Domem Pomocy Społecznej dla seniorów.  W tych właśnie miejscach pracują goszczący u nas wolontariusze EVS. I wokół tych instytucji będą zogniskowane EVS w Powiecie Milickim w latach 2015-2018, zgodnie z przyznaną akredytacją na goszczenie EVS w roku 2015. Zadania statutowe powiatu pokrywają się z celami programu Erasmus+.

Zarówno szkoły średnie jak i  Dom Seniora to instytucje, które wchodzą w różnorakie interakcje ze społecznością lokalną powiatu, w szczególności miasta Milicza. Szkoły jak i Dom Seniora współkształtują atmosferę kulturalną w powiecie i są organizatorami imprez o charakterze edukacyjnym.

Naszym zadaniem jako powiatu jest dbanie o możliwie pełną integrację społeczną wszystkich członków naszej społeczności i zapobieganie podziałom bądź wykluczeniem – np. osób starszych,  cudzoziemców czy młodzieży z terenów wiejskich, o mniejszych szansach, wynikających z przyczyn ekonomicznych i geograficznych (2 autobusy dziennie jako jedyny środek transportu z ich miejsca zamieszkania do Milicza). Udział wolontariuszy EVS w działaniach podejmowanych przez naszych pracowników przynosi zauważalne, pozytywne efekty, spotykając się z żywymi reakcjami ze strony społeczności lokalnej.

 

Obecnie gościmy dwoje wolontariuszy EVS,  wolontariusz z Macedonii pracuje w I Liceum oraz na przyległych obiektach sportowych, a wolontariuszka pochodząca ze Szwajcarii pracuje w Domu Seniora.

Wkładamy wiele serca i pracy koncepcyjnej w to, aby każdy wolontariusz w możliwie optymalny sposób wykorzystywał w trakcie pobytu u nas swój potencjał i go rozwijał przy naszym wsparciu z korzyścią dla siebie i społeczności lokalnej. Począwszy od rozwiązywania problemów komunikacyjnych, a na wyborze odpowiedniego fryzjera kończąc.

Obecnie goszczeni wolontariusze (Bojan Masevski  – I LO i Jasmin – Dom Seniora) są w doskonałych relacjach z naszą kadrą i podopiecznymi instytucji w których pracują. Bojan   organizuje mecze piłki nożnej pomiędzy wolontariuszami, a uczniami szkoły na szkolnym orliku. Jest w doskonałych relacjach z nauczycielami wuefu i językowcami. Organizuje też cykl quizów z różnych dziedzin wiedzy dla uczniów ILO i otwartych, w zaprzyjaźnionej kawiarni dla wszystkich mieszkańców.

 

Z kolei Jasmin Robman jest bardzo lubiana przez wszystkich pensjonariuszy Domu Seniora w którym pracuje,  po kilku miesiącach pobytu w Polsce komunikuje się dobrze w języku polskim z każdym z nich. Jasmin akompaniuje na fortepianie do wspólnego śpiewu i wnosi naprawdę dużo pozytywnej energii do Domu Seniora. Ona sama również jest bez przerwy uśmiechnięta i zawsze może liczyć na naszą pomoc we wszelkich sprawach, 24 godziny na dobę.

 

Powiat Milicki jako całość jest organizacją goszczącą EVS od 2011 roku. W tym czasie wspierał i inicjował wiele działań na rzecz poszerzania świadomości europejskiej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (m.in. Dni Języków Obcych w szkołach,  Spotkania Międzykulturowe, Świętowanie rocznic wejścia Polski do UE, debaty polityczne, powołanie Powiatowej Rady Młodzieżowej, aby młodzi ludzie ćwiczyli w praktyce mechanizmy demokratyczne, konkursy i przedstawienia o tematyce wolnościowej i europejskiej i wiele innych).

Dotychczas pełniliśmy rolę organizacji goszczącej dla 8 wolontariuszy EVS, uczestnicząc w 4 projektach długookresowych wolontariatu europejskiego. Działania podejmowane w ramach projektów, to przede wszystkim włączanie wolontariuszy międzynarodowych w codzienne życie instytucji podległych władzom powiatowym wspomnianych powyżej: a) szkoły średnie i obiekty sportowe b) Dom Seniora.

Wolontariusze goszczeni przez Powiat wspomagają opiekunów dzieci i młodzieży, dzielą się własną wiedzą i doświadczeniami z młodymi mieszkańcami powiatu milickiego, prowadzą zajęcia nieformalnej edukacji z elementami sportowymi, plastycznymi, nauki języków oraz warsztaty z zakresu umiejętności miękkich.

 

Powiat otrzymał nową akredytację na goszczenie EVS w latach 2015-18 i  z tej szansy korzysta,  podobnie jak w latach ubiegłych, z pożytkiem dla wolontariuszy, którzy stają się ambasadorami naszego powiatu i całej społeczności lokalnej.

Pracownicy szkół mają bogate doświadczenie w pracy z wolontariuszami EVS. W I LO codzienny kontakt z wolontariuszami mają: Anna Sobańska (uczy j. hiszpańskiego i angielskiego), wicedyrektor i nauczycielka angielskiego Marzena Rokita oraz Jacek Posacki  i Artur Czujowski – nauczyciele wychowania fizycznego.

W Zespole Szkół im. T. Kościuszki są to nauczycielka jęz. niemieckiego Barbara Bałabuch, oraz nauczycielki języka angielskiego. Każda z tych osób dba o rozwój wolontariuszy, zaprasza ich na spotkania formalne i nieformalne organizowane w ramach klas w których są wychowawcami (wycieczki szkolne, zabawy, uroczystości, wyjazdy do teatru, opery). Wolontariusz otrzymuje dużo propozycji spędzania w ciekawy sposób swojego czasu wolnego,  i jest traktowany zawsze priorytetowo.

W  Domu Seniora koordynatorkami prac wolontariusza są natomiast dyrektorka Anna Milian i Ela Nieczypor, terapetka.  Obie panie są  całym sercem i umysłem zaangażowane w tworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju, pracy i życia w Miliczu dla wolontariuszy, których goszczą.

 

Reasumując, kadra powiatu ma doświadczenia w pracy z wolontariuszami i jest zaangażowana na każdym etapie pobytu wolontariusza w Miliczu, nie tylko w godzinach, w których wolontariusz przebywa w naszych instytucjach goszczących. Mamy setki przykładów takiego właśnie podejścia do wolontariuszy z naszej strony.

Koordynatorem EVS w powiecie na poziomie biurokratycznym, jest pracujący w wydziale oświaty Krzysztof Firek, znający dobrze potrzeby szkół i  potencjał ich kadry. Na jego wsparcie wolontariusze również zawsze mogą liczyć.

Wszyscy pracujący z wolontariuszami ludzie to posiadający wieloletnie doświadczenie pedagodzy, nauczyciele oraz wychowawcy. Przez ostatnie 2 lata poszerzali oni swoje umiejętności pracy w środowisku multikulturowym, stając się praktykami również w zakresie metod edukacji  nieformalnej i pozaformalnej. Wielu z nich jest bogatszych obecnie o 3 lata doświadczeń z  wolontariuszami EVS, którzy mieli kontakt z instytucjami powiatowymi na przestrzeni lat 2011-2014.